MVO & Duurzaamheid: visie en beleid

MVO & Duurzaamheid: visie en beleid

EZ Park gaat verantwoord om met mensen, milieu, energie en grondstoffen. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en verkleinen onze CO2-footprint. Hiertoe hanteren wij een beleidsvisie en beleidsdoelstellingen op het gebied van MVO en duurzaamheid, die we als volgt hebben geformuleerd.

Duurzaamheid
Binnen de brede bouw- en vastgoedsector, waarin EZ Park actief is, wordt steeds meer waarde gehecht aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij streven naar continue verbetering op het gebied van milieu door bewust en efficiënt om te gaan met grond- en hulpstoffen en relevante (milieu)wet- en regelgeving. EZ Park wil zich de komende jaren verder gaan ontwikkelen, niet alleen als een specialist in de diensten die ze uitvoeren, maar ook als een duurzame en maatschappelijk verantwoorde organisatie.

Personeel & Ontwikkeling
Het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid betekent niet alleen zorgdragen voor de maatschappij, maar ook voor onze medewerkers. Deze zijn de kern van de organisatie. De kwaliteit van hen wordt continue getoetst en verbeterd, indien nodig of gewenst met opleiding. De veiligheid en het welzijn van hen staan bovenaan. Er zijn procedures opgesteld voor veilig en gezond werken, waarbij ook het welzijn een aandachtspunt is. Voor de medewerkers faciliteren we een totaal veiligheidspakket: alle benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen zijn beschikbaar.

De opbouw van het personeelsbestand is een afspiegeling van de opbouw van de samenleving. Voor de in te vullen functies wordt geen onderscheid gemaakt tussen man/vrouw, jong/oud en/of etnische afkomst. Waar mogelijk worden kantoor- en buitenfuncties ingevuld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt danwel het contracteren van bedrijven vanuit de sociale werkvoorziening. Ook biedt EZ Park kansen aan leerlingen en stagiaires.
EZ Park wil de flexibele schil van arbeidskrachten en in te zetten materieel, welke bestaat uit inhuurpersoneel en inhuurmachines, op peil houden. Hierdoor is het mogelijk om snel te reageren op wisselend werkaanbod. Om het inhuurpersoneel zo snel mogelijk te laten wennen aan de werkmethodes, communiceren we duidelijk over de taken en verwachtingen. Op deze manier krijgen ze de kans om kwalitatief mee te ontwikkelen.

Maatschappelijke initiatieven
EZ Park is altijd al bezig geweest met maatschappelijk verantwoord ondernemen door onder andere maatschappelijke initiatieven te ondersteunen.
Om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vast te houden zijn wij nauw betrokken bij de maatschappij en een bron van werkgelegenheid en ontwikkeling.
Zo sponsoren we sport-, cultuur- en maatschappelijke projecten (zelfs in Suriname!), organiseert het activiteiten voor kinderen en geeft het gastcolleges in het (hoger) onderwijs.

CO2-Prestatieladder
EZ Park is voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de CO2-emissie als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en projecten te reduceren. EZ Park is gecertificeerd conform de CO2-Prestatieladder niveau 3: een instrument om duurzaamheid kenbaar te maken in het aanbestedingsproces. Dit houdt in dat binnen de onderneming alle energiestromen inzichtelijk zijn, bepaald is op welke manier de CO2-emissie wordt gereduceerd, hierover proactief intern en extern wordt gecommuniceerd en de organisatie actief participeert in keteninitiatieven. Middels dit certificaat (h)erkennen opdrachtgevers bedrijven die reductie van CO2-emissie serieus nemen.

Beleid CO2 emissie
EZ Park is naast de huidige inspanningen voor duurzaamheid, waaronder het recyclen en hergebruiken van afvalstromen als bedrijfs-, bouw-, en sloopafval, ook actief om de CO2-emissie te reduceren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een milieuverantwoord en goed onderhouden wagenpark, vergroting van het aandeel groene energie, door o.a. het plaatsen van zonnepanelen, voorlichting aan medewerkers over "het nieuwe rijden en draaien" en "good housekeeping" op het kantoor. In 2013 is EZ Park gestart met het meten van haar CO2-emissie. Vervolgens zijn periodiek doelstellingen geformuleerd om de CO2-footprint te reduceren. Voor 2017 - 2019 is de doelstelling om de CO2-emissie te verlagen met 3%, zowel in scope I als II. Dit is een absolute besparing van 112,5 ton CO2. Deze doelstelling is in 2017 al ruimschoots behaald: de CO2-emissie per medewerker is sinds 2016 met ruim 13% gedaald in scope I (waarin bijna 94% van onze CO2 uitstoot zit). In onze CO2-Emissie-Inventaris en het Energiemanagement Actieplan, die op deze website gepubliceerd zijn, kunnen alle exacte gegevens ingezien worden m.b.t. ons totale verbruik CO2 en onze plannen om deze te reduceren.

Uitstoot door vervoer
De CO2-emissie wordt grotendeels veroorzaakt door het brandstofverbruik van voertuigen en materieel, het bedraagt dan ook ruim 90% van de totale CO2-footprint. Om dit te reduceren heeft EZ Park een aantal maatregelen genomen:
vernieuwing van het machinepark met milieuverantwoorde voertuigen en materieel, minimaal Euro-5 of 6 norm, maximaal een C-label of elektrisch;
chauffeurs en medewerkers met een bedrijfsauto de training "het nieuwe rijden en draaien" laten volgen;
periodiek controleren van de bandenspanning;
ter optimalisatie van transportbewegingen is het wagenpark voorzien van een GPS systeem. Met behulp van dit systeem beperkt de planning het percentage “lege ritten”.

Wat hebben we al bereikt?

Relevante links en downloads:

Website duurzame leverancier
Website Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)

Energiemanagement Actieplan HH 2017-2019 d.d. 08-05-2017

21-06-2018_Halfjaarlijkse update prestaties CO2.pdf
Deelname Keteninitiatief DL_23-01-2017.pdf
CO2-bewust Certificaat
PSO-Certificaat Trede 2